Historie

Stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds is de rechtsopvolger van een afgezonderd deel van de nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-admiraal Jhr Jan Hendrik van Kinsbergen, Graaf van Doggersbank.

Dit afgezonderde deel van zijn nalatenschap droeg hij bij testament de d.d. 8 december 1811, aangevuld en gewijzigd bij testamenten van 30 december 1811 en 25 februari 1813, op aan de zorg van vijf van zijn vrienden met de opdracht het fonds 'te administreren met de meeste economie' en de revenuen te besteden 'in zijn geest'. In het testament is de mogelijkheid voorzien de bestemming van de gelden te wijzigen en is aan de administrateuren de uitsluitende bevoegdheid toegekend over alle onzekerheden en geschillen een beslissing te nemen.

Door zijn overlijden op 22 mei 1819 werd dit testament geëffectueerd. Het aldus ontstane fonds, onder bestuur van de Heeren Administrateuren van een gedeelte der nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen, Graaf van Doggersbank, werd ter uitvoering van wettelijke voorschriften op 12 juli 1979 omgezet in Stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam