Het Admiraal van Kinsbergen fonds is een van de zeven maritieme fondsen die deel uit maakt van de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). Het Van Kinsbergen fonds steunt projecten die bijdragen aan het bevorderen van het aanzien van de zeevaart en alles wat daarmee samenhangt. Ook steunt het fonds kleine grensverleggende kunst en cultuur projecten met potentie  voor de toekomst.

Kaatje
 
HISTORIE

Stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds is ontstaan als uitvloeisel van het testament van Lt. Admiraal van Kinsbergen. In dit testament d.d. 8 december 1811, aangevuld en gewijzigd bij testamenten van 30 december 1811 en 25 februari 1813, is opgenomen dat vijf van zijn vrienden de zorg zouden dragen voor een deel van zijn nalatenschap en deze 'te administreren met de meeste economie' en de revenuen te besteden 'in zijn geest'. Door zijn overlijden op 22 mei 1819 werd dit testament geëffectueerd. Het aldus ontstane fonds, onder bestuur van de Heeren Administrateuren van een gedeelte der nalatenschap van wijlen Z.E. Luitenant-admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen, Graaf van Doggersbank, werd ter uitvoering van wettelijke voorschriften op 12 juli 1979 omgezet in Stichting Admiraal Van Kinsbergenfonds.

Het bestuur van het fonds bestaat nog steeds gedeeltelijk uit nakomelingen van de Admiraal. De gelden worden besteed in de geest van de Admiraal.

 
Replica van de Jacobstaf 

De replica was te zien in het Hans Lipperheymuseum (vernoemd naar de uitvinder van de telescoop in 1608) in Middelburg. De bezoekers konden zien hoe in vroeger tijd werd genavigeerd en hoe belangrijk de kennis van de sterrenhemel was. De replica krijgt dan ook een echte educatieve functie.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam